Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

By | January 8, 2016

Quản trị người dùng là một tính năng quan trọng trong phần mềm nhân sự HR-ERP. Tính năng này thể hiện mô hình phân cấp phân nhiệm tới từng nội dung trong phân mềm. Theo đó chỉ có những cá nhân được phân quyền thao tác với các tính năng cụ thể của phần mềm thì mới có thể sử dụng được tính năng đó. Những tính năng không được phân quyền sẽ không thể xem hay thao tác được.

Đây là một tính năng ưu việt của phần mềm nhân sự HR-ERP dành cho các công ty có bộ phận nhân sự lớn mà các thành viên đã được phân việc một cách cụ thể.
Quản trị người dùng
– Đăng nhập chương trình
+ Qúa trình đơn: “Hệ thống/ Quản trị người dùng/Đăng nhập chương trình”
+ Mô tả: Chức năng này dành cho người quản trị hệ thống, người quản trị khi có quyền quản lý người dùng, được phép đăng ký người sử dụng phần mềm nhân sự HR-ERP.NET bao gồm: đăng ký tên và mật khẩu cho người sử dụng, phân quyền được phép sử dụng các chức năng của HR-ERP.NET
– Khai báo người sử dụng

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

+ Hệ thống hiển thị màn hình cho phép nhập:
• [Tên người dùng“(Tên người dùng không cho phép trùng nhau).
• [Mật khẩu“].
• Xác nhận lại mật khẩu.
• [Kích hoạt tài khoản] Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP (Tài khoản người dùng không được kích hoạt thì không đăng nhập được vào hệ thống).
Để thêm mới người dùng : nhập đầy đủ các thông tin trên, sau đó nhấn nút Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP. Hệ thống thông báo quá trình thêm mới người dùng

– Thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

+ Để thay đổi mật khẩu : Gõ mật khẩu hiện tại và điền mật khẩu mới rồi xác nhận lại mật khẩu mới vừa tạo sau đó nhấn nút Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP
– Danh sách người sử dụng
+ Hệ thống / Quản trị người dùng / Danh sách người sử dụng

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

. Chức năng này cho phép, người sử dụng, người Quản trị phần mềm nhân sự theo dõi danh sách toàn bộ người sử dụng trong chương tình. Xem danh sách người sử dụng một cách tổng thể, chi tiết từng người sử dụng từng tác nghiệp mà người sử dụng đó được phép thao tác trên chương trình.

Trên hộp Danh sách người sử dụng là toàn bộ danh sách nhóm người sử dụng, khi người sử dụng tích vào dấu (+) thì sẽ có danh sách người sử dụng thuộc nhóm người sử dụng đó trải xuống. Người sử dụng thuộc nhóm người sử dụng nào thì đã được định nghĩa trong chức năng khai báo người sử dụng. Ngoài ra chức năng này còn cho phép người Quản trị chương trình thêm mới người sử dụng bằng cách nhấn chuột vào nút Thêm mới khi đó màn hình Khai báo người sử dụng sẽ hiện ra, cách khai báo và đặt quyền cho người sử dụng như hướng dẫn ở mục [Khai báo người dùng]

Sửa quyền truy cập của người sử dụng cũng được phép làm trên chức năng này, khi người Quản trị chương trình nhấn chuột vào nút Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP thì màn hình Khai báo người sử dụng sẽ hiện ra, cách thay đổi quyền tương tự như đặt quyền trong chức năng Khai báo người sử dụng. Ngoài ra người Quản trị chương trình có Xoá người sử dụng bất kỳ nào thuộc danh sách người sử dụng bằng cách chọn người sử dụng cần xoá từ Danh sách người sử dụng, Nhóm người sử dụng, Người sử dụng nhấn chuột vào nútHướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP khi đó danh sách người sử dụng sẽ bị xoá khỏi danh sách. Thoát ra khỏi chức năng Danh sách người sử dụng nhấn chuột vào nút Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP
+ Thêm mới người sử dụng

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Để thêm mới người sử dụng : Điền [Tên người dùng]/ [mật khẩu]/[Xác nhận lại mật khẩu] Sau đó click nút Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP. Sau đó vào phần [Hệ thống] tùy theo chức vụ và quyền sử dụng cấp phát quền và nhóm người dùng cho phù hợp.
Mục [Menu]

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền xem và sử dụng danh mục cho người sử dụng đang tạo được quyền sử dụng những quyền nào. Tích vào thì được xem , bỏ tích thì không được xem.
Tab [Danh mục:]

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền xem và sử dụng danh mục cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem , bỏ tích thì không được xem.
Tab [Báo cáo]
Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền xem báo cáo cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem , bỏ tích thì không được xem.

Mục [Shortcut]:

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền xem ,chỉnh sửa shortcut cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem , bỏ tích thì không được xem.
Mục [Quyết định]

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền quyết định các tác vụ cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem ,bỏ tích thì không được xem.
Mục [Import]:

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền quyết định được phép cập nhật dữ liệu vào bảng nào cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem ,bỏ tích thì không được xem.
Mục[Export]:

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy vào mức độ , nghiệp vụ khi truy cập chương trình mà người Quản trị phân quyền quyết định được phép xuất dữ liệu cho người sử dụng đang tạo. Tích vào thì được xem ,bỏ tích thì không được xem.

+ Sửa người sử dụng

Hướng dẫn quản trị người dùng trong HR-ERP

Tùy từng quyền và tác vụ được phép sử dụng mới được quyền sửa tên và quyền của người sử dụng.Click chuột vào tên người sử dụng cần sửa sau đó chọn nút
Màn hình sẽ hiện ra cửa sổ dưới

Sau đó thay đổi các mục cần chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu cần sửa cho từng người sử dụng trong phạm vi quyền cho phép.