Khai báo ca làm việc trong phần mềm chấm công nhân sự HR-ERP

By | January 8, 2016
Khai báo ca làm việc trong phần mềm chấm công nhân sự HR-ERP là phần quan trọng nhất. Mục đích của nó là định nghĩa các khoảng ca thời gian làm việc. Để làm căn cứ cho phần mềm nhân sự hiểu được các khái niệm khác về thời gian của một ca là như thế nào.
Thời gian vào ca, Thời gian ra, Thời gian đi làm sớm, Thời gian đi làm muộn …. là sự so sánh với các khoảng thời gian đã được định nghĩa trong phần khai báo ca

+ Qúa trình đơn: “Chấm công/Khai báo ca làm việc”

Khai báo ca làm việc trong phần mềm nhân sư HR-ERP

– Chức năng này cho phép người sử dụng định nghĩa ca làm việc cho nhân viên toàn công ty

Các thông tin trên cửa sổ phần mềm nhân sự gồm:
+ Mã ca: Mã ca có thể bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, mã ca không được trùng nhau.
+ Loại ca: Loại ca làm việc, có 4 loại ca như sau: Hành chính, ca 1, ca sáng , ca chiều, ca tối. Dùng để phân lịch làm việc cho nhân viên trong công ty.Loại ca không được để trống.
+ Tên ca: Tên ca có thể bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, tên ca không được trùng nhau.
+ Lịch trình vào ra: Lịch trình vào ra ,có 4 loại lịch trình như sau: Mặc định, tất cả các cặp vào ra, vào đầu tiên – ra cuối cùng, quẹt đầu tiên-quẹt cuối cùng.Lịch trình và ra không được để trống.
+ Loại công: Có 5 loại công như sau: Công mặc định , ngày thường, ngày nghỉ thường 150% , ngày nghỉ chủ nhật 200%, ngày lễ, tết.
+ Thời gian bắt đầu ca: Thời gian bắt đầu ca làm việc.
+ Bắt đầu nghỉ giữa ca 1: Thời gian bắt đầu nghỉ giải lao lần 1.
+ Kết thúc nghỉ giữa ca 1: Thời gian kết thúc nghỉ giải lao lần 1.
+ TG kết thúc nửa ca đầu: Thời gian kết thúc nửa ca đầu
+ TG tính làm thêm trước ca: Khi hết thời gian kết thúc nửa ca đầu,thời gian làm sau đó sẽ được tính vào thời gian làm trước ca. Tùy quy định ca của công ty cho phép tính thời gian làm trước ca là thời gian làm thêm.
+ TG bắt đầu tính đi muộn: Là ngưỡng thời gian cho phép đi muộn sau khi thời gian bắt đầu ca không bị tính là đi muộn Ví dụ bắt đầu ca từ lúc 8h và ngưỡng đi muộn là 5 phút.Nếu quẹt thẻ trong khoảng <= 8h5 phút sẽ không bị tính là đi muộn. Nếu quẹt thẻ lúc =>8h6 phút sẽ bị tính đi muộn là 6 phút.
+ TG quy định nửa ca đầu: Là khoảng thời gian được tính từ lúc bắt đầu làm việc ca 1 cho tới thời gian kết thúc ca 1.

+ TG bắt đầu nửa ca sau: Thời gian bắt đầu ca làm việc nửa ca sau .
+ TG bắt đầu nghỉ giữa ca 2: Thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca lần 2
+ TG kết thúc nghỉ giữa ca 2: Thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca lần 2
+ TG kết thúc nửa ca sau: Thời gian kết thúc nửa ca sau.
+ TG quy định nửa ca sau: Là khoảng thời gian được tính từ lúc bắt đầu làm việc ca 2 cho tới thời gian kết thúc ca 2.
+ TG quy định nửa ca sau: Là khoảng thời gian được tính từ lúc bắt đầu ca 2 cho tới thời gian kết thúc ca 2.
+ TG tính làm thêm sau ca: Khi hết thời gian kết thúc nửa ca sau,thời gian làm sau đó sẽ được phép tính vào làm thêm.Tùy quy định ca của công ty cho phép tính thời gian làm trước ca là thời gian làm thêm.
+ TG xác định mốc vào ca: là thời gian bắt đầu ca làm việc ca 1
+ TG xác định mốc kết thúc ca: Là thời gian được tính khi kết thúc thời gian kết thúc của ca 2.
+ Ngưỡng đi muộn: Là ngưỡng cho phép sau khi thời gian bắt đầu ca không bị tính là đi muộn. Ví dụ ca bắt đàu lúc 8h và ngưỡng đi muộn là 5 phút thì nhaanv iên quẹt thẻ trong khoảng <= 8h5 phút sẽ không bị tính là đi muộn.Nếu quẹt thẻ lúc 8h6 phút thì tính là đi muộn 6 phút.
+ Ngưỡng về sớm: Là ngưỡng cho phép trước khi thời gian kết thúc ca không bị tính là về sớm. Ví dụ ca kết thúc lúc 17h và ngưỡng về sớm là 5 phút thì nhaanv iên quẹt thẻ trong khoảng >=16h55 phút sẽ không bị tính là về sớm. Nếu quẹt thẻ lúc 16h54 phút thì bị tính là về sớm 6 phút.
+ Đơn vị chấm công: Là đơn vị tối thiểu thính cho nhân viên.Ví dụ một nhân viên là 8h10 phút và đơn vị chấm công là 15 phút thì thời gian làm sẽ là 8 tiếng.Nếu làm 8h29 phút thì thời gian làm là 8h15 phút.
+ Đơn vị làm thêm: là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị thời gian là 5 phút thì thời gian sẽ là 5 phút, còn nếu thời gian làm < 4 phút thì thời gian làm thêm là 0.
+ Tổng thời gian nghỉ: Thời gian tối đa được nghỉ của 1 ca.
+ Ngưỡng làm thêm trước ca: Là thời gian tối thiểu để được tính làm thêm, ví dụ Ngưỡng bắt đầu tính làm thêm là 30 phút nhưng bạn mới làm thêm 29 phút thì vẫn chưa được tính là làm thêm.Nếu ngưỡng làm thêm là 30 phút và đơn vị làm thêm là 2 phút thì nếu 1 nhân viên làm thêm 33 phút thì thời gian làm thêm là 32 phút nhưng nếu làm thêm 31 phút thì thời gian làm thêm là 30 phút.
+ Ngưỡng làm thêm sau ca: Là thời gian làm sau khi kết thúc ca sẽ được tính vào thời gian làm thêm nếu thỏa mãn ngưỡng làm thêm.
+ Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm: Nếu bạn chọn mục này thì thời gian nghỉ giữa ca của nhân vien được tính và thời gian làm.
+ Bù thời gian làm thêm vào thời gian làm: Nếu bạn chọn mục này thì những nhân viên là làm ca này mà làm thiếu giờ trong khoảng thời gian quy định nhưng lại làm thêm ngoài ngưỡng đó sẽ được bù thời gian làm thêm vào thời gian làm chính.
+ Không đưa vào BC vắng mặt: Khi nhân viên đi muộn nếu bạn báo cáo họ vắng mặt thì chọn.nếu không chọn thì không báo cáo.
+ Chia thời gian làm thêm sau ca thành Ngày/Đêm: Thời gian làm thêm sau ca có thể được chia là thời gian làm thêm ngày và thời gian làm thêm đêm. Giả sử thowfig ian một nhân viên làm từ 18h đến 22h thì có thể chia thành thời gian làm ngày và thwofi gian làm đêm.
+ Danh sách sử dụng bộ phận ca hàng ngày: Nếu công ty có nhiều ca và áp dụng từng ca vào từng bộ phận thì có thể tích chọn ca cho từng bộ phận.