Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

By | January 8, 2016

Đây là chức năng cơ bản và mạnh mẽ nhất trong phần mềm nhân sự HR-ERP. Chức năng này xây dựng nên cơ sở lưu trữ hồ sơ nhân sự một cách chi tiết và đầy đủ. Nó giúp nhà quản lý có thể truy xuất các thông tin nhân sự nhập vào một cách đễ dàng và khoa học nhất!

Khai báo nhân viên mới trong phần mềm nhân sự HR-ERP
+ Qúa trình đơn: “Hồ sơ nhân sự/Khai báo nhân viên mới”

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP Khai báo nhanh nhân viên
+ Qúa trình đơn: Bấm vào nút “Thông tin chung” -> Bấm tiếp nút “Khai báo nhanh HS”

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Nhập thông tin mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh -> Chọn bộ phận cho nhân viên.

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Thông tin trên cửa sổ:
+ Mã NV: Điền mã nhân viên (mã nhân viên không được phép trùng nhau).
+ Họ Tên: Họ tên nhân viên
+ Giới tính: Lựa chọn giới tính cho nhân viên
+ Ngày sinh: Khai báo ngày sinh cho nhân viên
+ Sau khi khai báo xong click chọn tên bộ phận, phòng ban mà nhân viên dó làm việc rồi click vào nút . Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP
-Có thẻ click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để cập nhật thêm thông tin chi tiết cho nhân viên.
5.3.1. Mục Thông tin cá nhân (hình trên):

Khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết của nhân viên mới: Mã NV , họ tên,ngày sinh,giới tính,bộ phận, chức vụ,dân tộc, quốc tịch,tôn giáo,dân tộc.Các thông tin ngày vào,ngày làm chính thức.Số CMTND(ngày cấp,nơi cấp). Thông tin liên hệ (điện thoại,nơi ở ,nguyên quán,nơi sinh,thường trú, email,di động). Các thông tin về tài khoản(số thẻ ATM,ngân hàng) và các thông tin về đoàn, đảng(ngày vào, ngày ra, nơi kết nạp,ngày cấp thẻ(CT),nơi sinh hoạt)nếu có chọn tích Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP ,nếu không bỏ chọn Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP.
+ Mục Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP cho phép cập nhật ảnh của nhân viên  .
Click vào Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để thêm ảnh -> Kết quả hiển thị Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP. Click vào Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để xóa ảnh.
+ Click vào Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP  nút để xuất dữ liệu ra file excel.

5.3.2. Mục Trình độ :

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Khai báo đầy đủ các thông tin về học vấn cho nhân viên mới ở các mục: Trình độ khác (TD ngoại ngữ,TĐ vi tính, văn hóa phổ thông,các bằng cấp khác). Ngoài ra còn có các thông tin về chuyên ngành khác(Học vấn,học vị,chuyên ngành,năm tốt nghiệp,trường đào tạo,hình thức đào tạo).
+ Sau khi khai báo xong bạn ấn nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP .
+ Click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để xuất dữ liệu ra file excel.
5.3.3. Thành phần bản thân/Gia đình:

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Cho phép cung cấp thông tin về bản thân , gia đình nhân viên
+ Thành phần bản thân (TP bản thân,Mã số thuế, ngày cấp,TP gia đình , chiều cao, can nặng,tình trạng hôn nhân,số con,thương/bệnh binh).
+ Khi cần liên hệ với (họ tên người cần liên hệ,điện thoại,địa chỉ).
+ Gia đình (Bản thân,Vợ/Chồng (Tên,Quan hệ,Ngày sinhNowi ở,Công việc,STT,Trừ gia cảnh,từ ngày,đến ngày)).
+ Click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để xuất dữ liệu ra file excel.
5.3.4. Công tác:
Mục này cho phép khai báo quá trình làm việc trước và hiện tại của nhân viên.

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Quá trình công tác ngoài công ty (Bộ phận,từ ngày, đến ngày, Chức vụ, Kiểm nhiệm, Công trình, Ghi chú, Mức lương, Thời gian).
+ Quá trình công tác tại công ty (Từ ngày)
+ Sau khi điền đầy đủ thông tin click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP. Nếu chỉnh sửa lại click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP. Nếu muốn xóa click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP
+ Click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để xuất dữ liệu ra file excel.
5.3.5. Hợp đồng:

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Hợp đồng của nhân viên với công ty được quản lý thông qua from như ở trên. Cho phép hiển thị diễn biến lương theo 3 cách(tất cả , hợp đồng, diễn biến lương). Hợp đồng của nhân viên sẽ có các mục(mã NV,họ tên,số QĐ,lọai QĐ, số HĐ gốc, loại hợp đồng, từ ngày, dến ngày, ngày ký, lương cơ bản, lương BH, đóng BHXH, đóng BHYT,đóng công đoàn(CĐ), phụ cấp đi lại(PC), PC nhà ở, PC khác, trợ cấp điện thoại(TC), PC ngoại ngữ, PC con nhỏ, PC thâm niên,TC độc hại).

+ Xuất mấu hợp đồng

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Nhập thời gian từ ngày đến ngày, tên bộ phận và tên nhân viên.sau đó click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP, nếu không clcik nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP.
+ Xuất mẫu hợp đồng lao động

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết cần thiết click nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để lưu lại.Nếu muốn chỉnh sửa click nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP sẽ hiện ra bảng sau:
Khai báo lại các thông tin cần chỉnh sửa sau đó click nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để lưu. Click nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để ra ngoài chương trình.
+ Click vào nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP để xuất dữ liệu ra file excel.Khi click vào sẽ hiện ra bảng sau:

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

Cho phép chọn các tên cột cần xuất. Sau đó click nút Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP.
5.3.6. Thi đua:

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

5.3.7. Bảo hiểm xã hội (BHXH):

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Mục này cho phép khai báo các thông tin về BHXH (Số xổ BHXH, Ngày BĐ đóng, ngày cấp, số thứ tự gốc, cơ quan cấp,TG đóng trước,Nơi đóng,..)của nhân viên
5.3.8. Bảo hiểm y tế (BHYT)

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Mục này cho phép khai báo thông tin vè BHYT(số thẻ BHYT, ngày cấp, từ ngày , đến ngày , tên tỉnh, bệnh viện,nơi cấp…)
5.3.9. Các thông tin khác

Khai báo nhân viên mới trong HR-ERP

+ Cho phép cập nhật các thông tin về số ngày phép được nghỉ còn tồn lại, công chuẩn , chiều cao, số con, cân nặng… Sau khi kết lúc click nút .