Quản lý xử lý nước và rác thải

By | August 12, 2016

Ở Việt Nam, tốc độ phát sinh rác nước thải Tùy thuộc vào từng loại đô thị và dao động từ 0,35 – 0,8 kg/người.ngày. Rác chất thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống được thải ra từ các hoạt động sản xuất , day chuyen loc nuoc ro kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Cùng với mức sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và công cuộc công nghiệp hoá ngày càng phát triển sâu rộng, rác thải cũng được tạo ra ngày càng nhiều với những thành phần ngày càng phức tạp và đa dạng. lọc rác rác thải đã và đang trở thành một Đề tài nóng bỏng ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thực tế việc quản lý và xử lý rác rác thải mặc dù đã có nhiều tiến bộ, cố gắng nhưng chưa ngang tầm với nhu cầu đòi hỏi. hiện nay , ở khu vực đô thị mới chỉ thu gom đưa đến bãi chôn lấp tập trung đạt khoảng 60-65%, còn lại rác rác thải xuống ao hồ, sông ngòi, bên đường. Còn ở khu vực nông thôn, rác nước thải hầu như chưa được thu gom, những điểm vứt rác tràn ngập khắp nơi. Ở khu vực khám chữa bệnh, mặc dù đã có nhiều bệnh viện đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện điều kiện môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp cùng với những thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh của nhân dân, song vẫn còn những bất cập trong việc thu gom và tiêu huỷ rác chất thải , nhất là chất nước thải có các thành phần nguy hại. Đây cũng chính là nguy cơ tiềm tàng đối với môi trường và con người.

Rác nước thải có mối nguy cơ cao chỉ khi con người không quan tâm đến công tác quản lý thu gom và xử lý đối với chúng. Nếu như những nhà quản lý, nhà khoa học tạo điều kiện giúp đỡ và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho các nhà doanh nghiệp và quy trình sản xuất nước tinh khiết đặc biệt là tạo điều kiện cho họ tiếp cận với công nghệ lọc và ứng xử với rác một cách thân thiện, thì ngược lại, rác thải sẽ là một trong những nguồn tài nguyên quý báo giá phục vụ lại cho con người. Ở nuoc ta, việc làm này còn rất mới mẻ, việc thu gom và phân loại rác để tái sử dụng chưa được cộng đồng quan tâm. Ở các lọc nước phát triển việc thu gom và phân loại rác đã trở thành một việc làm bình thường, những túi đựng rác đều tại các gia đình bỏ tiền mua ở cửa hàng. Ở những xu ly nuoc này dân chúng coi rác chất thải chưa phải là đồ bỏ đi mà cố gắng tận dụng những thứ còn có ích nhằm đem lại lợi ích cho Nhà nước , đồng thời làm trong sạch môi trường sống của họ.
Tỉ lệ thu gom rác rác thải ở Việt Nam đạt khoảng 31%. hiện trạng quản lý, xử lý rác thải kém hiệu quả đã và đang gây dư luận trong cộng đồng, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiều cấp, ngành, đặc biệt là ngành môi trường. Tuy nhiên, giải quyết Đề tài này không phải một sớm một chiều, Bởi Tất cả chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bất cập và nhất là thiếu giải pháp đồng bộ.

Những khó khăn chủ yếu về việc quản lý và lọc rác nước thải kém hiệu quả:

– Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác xử lý rác rác thải , nhất là đối với rác thải độc hại là rất lớn. Vốn đầu tư này lại cần được huy động từ các nguồn ngân sách nhà nước , tư vấn của các tổ chức Quốc tế, nguồn giúp đỡ của các Chính phủ và tổ chức phi chính phủ. bây giờ , nhiều địa phương ở tỉnh ta đã có quy hoạch bãi chôn lấp rác, nhưng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng bãi chôn lấp và xử lý rác nước thải theo yêu cầu bảo vệ môi trường lại thiếu nên không thực hiện được.

– Nhận thức về việc thu gom xử lý rác rác thải đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác này còn chưa cao, làm ảnh hưởng chưa nhỏ đến chất lượng và hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển, lọc và tiêu huỷ rác rác thải . Một số lãnh đạo cấp địa phương, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc xử lý rác chất thải . Việc tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng chưa sâu rộng, dây chuyền lọc nước tinh khiết từ đó đã gây sức ép chưa đáng có đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành.