Ứng dụng hệ thống chấm công trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh.

By | January 2, 2016

Trong thị trường cạnh trạnh khốc liệt ngày nay! Thời gian là tiền bạc nhưng chính con người mới là yếu tố sinh ra lợi nhuận. Vì thế! Nắm được lịch trình cụ thể của từng nhân viên sẽ là yếu tố quyết định để thực hiện các chiến lược kinh doanh cụ thể!

1 – Cập nhật thời gian thực tình hình nhân sự trong quá trình thực hiện các chiến lược kinh doanh

Chiến lược nhân sự

Để triển khai chiến lược kinh doanh một cách đồng bộ, các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp: kinh doanh, marketing, nhân sự, sản xuất, kế toán, tài chính, v.v cần có kế hoạch triển khai chi tiết phù hợp với chiến lược kinh doanh đã thống nhất như các bánh xe cùng chuyển động một hướng với đầu tàu để con tàu đi theo hướng đã định sẵn của người lái tàu.

Báo cáo quẹt thẻ nhiều lần

Phần mềm chấm công ngoài việc chấm công làm việc cho nhân viên còn có chức năng cập nhật dữ liệu nhân dạng nhân viên thời gian thực. Nhờ thế cán bộ quản lý có thể xác định cụ thể tại văn phòng có bao nhiêu nhân viên đang làm việc, bao nhiêu nhân viên ra ngoài. Đối với nhân viên ra ngoài thiết bị chấm công sẽ ghi nhận thời gian ra ngoài làm việc của nhân viên đó bằng cách nghi nhận thời điểm ra ngoài và thời điểm đi về văn phòng. Đối chiếu với công việc được giao, cán bộ quản lý sẽ biết được để thực hiện được một công việc cụ thể nhân viên cụ thể đó mất bao nhiêu thời gian, nhờ đó cán bộ quản lý có thể nắm bắt được tiến trình của dự án mà đưa ra được các biện pháp kịp thời.

2 – Dự đoán và xây dựng chiến lược nhân sự tốt nhất theo từng thời kỳ

Chiến lược nhân sự không phải là một nội dung tách rời hay nằm ngoài của chiến lược kinh doanh mà là một phần trọng yếu trong chiến lược kinh doanh. Chiến lược nhân sự tập trung vào việc hoạch định chi tiết và cụ thể nguồn lực để triển khai các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Giám đốc nhân sự

Phần mềm chấm công có thể trợ giúp ban lãnh đạo
–  Phân tịch được thực trạng nguồn nhân lực;
–  Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực,
–  Đưa ra các kế hoạch chi tiết về việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực (số lượng, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, thời gian cung ứng nguồn lực nêu trên);
–  Quyết định cắt giảm, thuyên chuyển, tuyển mới, tái đào tạo, tái cấu trúc, v.v;
–  Đánh giá các việc thực hiện và triển khai chiến lược nhân sự để hiện thực hóa và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

3 – Kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược nhân sự

Kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược nhân sự

Với tính chất kết nối, ràng buộc nêu trên, phần mềm nhân sự là một trong những nội dung quan trọng, mở rộng để triển khai chi tiết các hạng mục cụ thể trong chiến lược kinh doanh. Bởi nó trợ giúp cán bộ quản lý đánh giá được các nội dung về năng lực cốt lõi và định hướng phát triển nhân sự theo các mục tiêu chiến lược kinh doanh cụ thể.